รายงานสถิติการรับเรื่อง กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ประจำปีงบประมาณ

ข้อมูลสถิติการรับคำร้องขอกู้เงินจากเกษตรกรและผู้ยากจนที่ร้องเรียนขอความช่วยเหลือ กองทุนหมุนเวียนฯ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน
* อีเมลผู้ติดต่อ bfpa@opsmoac.go.th
* วัตถุประสงค์ อื่นๆ
เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการกำหนดนโยบาย/แนวทางการปฏิบัติงาน จัดทำแผนปฏิบัติการกองทุนหมุนเวียนฯ และคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมทั้งเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจของ สกร. และ กษ.จังหวัด
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
ปีงบประมาณ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
* แหล่งที่มา สกร.
* รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS/XLSX
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
  ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   สถิติทางการ
   สร้างโดย Gravatar default
   สร้างในระบบเมื่อ 8 มิถุนายน 2565
   ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 10 มกราคม 2566