รายงานผลการอนุมัติเงินกู้กองทุนหมุนเวียนฯ ประจำปีงบประมาณ

ข้อมูลสถิติการอนุมัติเบิกจ่ายเงินกู้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน แยกตามรายจังหวัด ประจำปีงบประมาณ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ "กลุ่มติดตามและพัฒนาฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรและ ผู้ยากจน"
* อีเมลผู้ติดต่อ bfpa@opsmoac.go.th
* วัตถุประสงค์ อื่นๆ
เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการกำหนดนโยบาย/แนวทางการปฏิบัติงาน จัดทำแผนปฏิบัติการกองทุนหมุนเวียนฯ และคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมทั้งเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจของ สกร. และ กษ.จังหวัด
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
ปีงบประมาณ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
* แหล่งที่มา สกร.
* รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
URL https://datacatalog.moac.go.th/dataset/bf0db799-a5f6-47a3-b8a6-7758210bd386/resource/6f962794-6795-4a41-8d3b-a2dbdf3ecd82/download/-2560.xlsx
ภาษาที่ใช้
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 9 มิถุนายน 2565
  วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 9 มิถุนายน 2565
  ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   สถิติทางการ
   สร้างในระบบเมื่อ 8 มิถุนายน 2565
   ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 10 มกราคม 2566