ฐานข้อมูลโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น รุ่นที่ 1–38 ในรูปแบบของ Website

ฐานข้อมูลโครงการฯ ที่สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเป็นแผนที่ทั้งไทยและญี่ปุ่น ข้อมูลรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ รุ่นที่ 1-38 ข้อมูลอาชีพ ข้อมูลจังหวัดของไทยและจังหวัดของญี่ปุ่นที่มีเยาวชนเกษตรเข้าร่วมโครงการ ซึ่งจัดให้ข้อมูลอยู่ในรูปแบบที่น่าสนใจและเข้าใจได้ง่าย แม้ว่าจะมีข้อมูลกว่า 38 ปี

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มความร่วมมือกับต่างประเทศ 2 (เอเชีย)
* อีเมลผู้ติดต่อ asia2@moacbofaa.com
* วัตถุประสงค์ อื่นๆ
เพื่อให้ทราบว่า ปัจจุบันมีเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ อยู่ในจังหวัดใดบ้างทั้งในประเทศไทยและญี่ปุ่น ทำให้เกิดการบริหารจัดการได้ในอนาคต โดยการผลักดันให้จังหวัดที่ยังไม่มีเยาวชนเกษตรเข้าร่วมโครงการฯ สามารถส่งเยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ ได้
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 3
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
* แหล่งที่มา รวบรวมข้อมูลจากกรมการข้าว กรมชลประทาน กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี และสำนักการเกษตรต่างประเทศ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล Database
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้
  วันที่เริ่มต้นสร้าง
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
  ข้อมูลอ้างอิง
  สร้างในระบบเมื่อ 8 มิถุนายน 2565
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 27 กันยายน 2565