การทำประมงและสัตว์น้ำ

ข้อมูลที่เกี่ยวกับการทำประมง ตั้งแต่การจับสัตวน้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การจัดการทรัพยากรสัตวน้ำ การแปรรูป ตลอดจนการตลาดสัตวน้ำทั้งสัตวน้ำจืดและสัตวน้ำเค็ม