กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานการผลิตและสินค้าเกษตร

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตร เช่น ระเบียบเรื่องการส่งออกสินค้าเกษตร อัตราภาษี เป็นต้น

มาตรฐานสินค้าเกษตร หมายถึง ระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะต่างๆ ของตัวสินค้าเกษตร วิธีและขั้นตอนการผลิต รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับสุขลักษณะ ความปลอดภัย มาตรฐานจะต้องเกิดจากการร่วมกันระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค และต้องได้รับการยอมรับจากทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อให้มาตรฐานถูกนำมาใช้เป็นบรรทัดฐานในการดำเนินการทางการผลิตสินค้าเกษตรนั้น ๆ