โลจิสติกส์ การขนส่ง และแหล่งรับซื้อ

ข้อมูลที่ตั้งของผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ การจัดเก็บ การขนส่ง และแหล่งขายปัจจัยการผลิต/แหล่งรับซื้อผลผลิต รวมทั้งต้นทุนและค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์