พบ 10 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common

กรองผลลัพธ์
 • ข้อมูลพื้นที่แล้งซ้ำซาก 1 recent views

  พื้นที่แล้งซ้ำซาก เป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่เฉพาะพื้นที่ทำการเกษตร โดยข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยในคาดเวลา 30 ปี...
  กรมพัฒนาที่ดิน 13 กันยายน 2565
 • ข้อมูลกลุ่มชุดดิน 4 recent views

  ข้อมูลกลุ่มชุดดินเป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ จำแนก และทำแผนที่ดินในขนาดมาตราส่วน 1:25,000 โดยมีหน่วยแผนที่ในระดับกลุ่มชุดดิน ทั้งหมด 62 กลุ่มชุดดิน เป็นฐานข้อมูลดินในระดับกว้าง...
  กรมพัฒนาที่ดิน 13 กันยายน 2565
 • ข้อมูลเขตความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ 3 recent views

  ข้อมูลเขตความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจเป็นข้อมูลการจัดเขตเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ 13 ชนิด (ข้าว อ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน เงาะ ทุเรียน...
  กรมพัฒนาที่ดิน 13 กันยายน 2565
 • ข้อมูลแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ 1 recent views

  ระบบนี้จัดทำขึ้นเพื่อบันทึกและแสดงข้อมูลความก้าวหน้าของการดำเนินการก่อสร้างแหล่งน้ำในพื้นที่ต่าง ๆ การบันทึกข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ในส่วนของการบันทึกข้อมูลเริ่มต้น...
  กรมพัฒนาที่ดิน 13 กันยายน 2565
 • ข้อมูลการชะล้างพังทลายดิน 1 recent views

  พื้นที่เกษตรเสี่ยงดินโคลนถล่ม เป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยสมาการการสูญเสียดิน A = RKLSCPข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย -ข้อมูลดิน...
  กรมพัฒนาที่ดิน 13 กันยายน 2565
 • ข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก 2 recent views

  พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก เป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย ปริมาณน้ำฝนรายเดือนเฉลี่ย 30 ปี พื้นที่น้ำท่วมในอดีตย้อนหลัง...
  กรมพัฒนาที่ดิน 13 กันยายน 2565
 • ข้อมูลวิเคราะห์ดิน 1 recent views

  ฐานข้อมูลนี้แสดงข้อมูลผู้ส่ง รายงานผลวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ ของเกษตรกร รวบรวมโดยสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน และสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 (กลุ่มวิเคราะห์ดิน)...
  กรมพัฒนาที่ดิน 13 กันยายน 2565
 • ข้อมูลชุดดิน 2 recent views

  ข้อมูลชุดดิน เป็นการสำรวจ จำแนกดิน และจัดทำแผนที่ทรัพยากรดิน โดยมีหน่วยแผนที่อยู่ในระดับชุดดิน (Soil series) ซึ่งเป็นการจำแนกดินขั้นต่ำสุดในการจำแนกดินระบบอนุกรมวิธานดิน (Soil...
  กรมพัฒนาที่ดิน 13 กันยายน 2565
 • ข้อมูลหมอดินอาสา 1 recent views

  เป็นระบบฐานข้อมูลสำหรับรวบรวมข้อมูลหมอดินอาสาทั่วประเทศ และเพื่อสร้างเครือข่ายของกรมฯ สนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรฯต่อไป
  กรมพัฒนาที่ดิน 13 กันยายน 2565
 • ข้อมูลการใช้ที่ดิน 2 recent views

  ข้อมูลการใช้ที่ดินเป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ จำแนกสภาพการใช้ที่ดินปัจจุบัน (Present Land Use) ใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน รายละเอียดข้อมูล (Attribute...
  กรมพัฒนาที่ดิน 13 กันยายน 2565