ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

วิสัยทัศน์:

เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน

พันธกิจ:

  1. เป็นศูนย์กลางทางการเงินที่ให้บริการทางการเงินครบวงจรและทันสมัยในภาคชนบท
  2. พัฒนาการบริหารและจัดการทรัพยากร เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรประสิทธิภาพสูงอย่างมีธรรมาภิบาล
  3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและเพิ่มรายได้ของคนในชนบท
  4. สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในชุมชน โดยให้ความรู้และเงินทุนที่คำนึงถึงคุณค่าร่วมที่สมดุลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

อำนาจหน้าที่:

ข้อมูลการติดต่อ:

  • ที่อยู่ : เลขที่ 2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  • เบอร์โทร : 02-555-0555
  • อีเมล : contact@baac.or.th
  • เว็บไซต์: https://www.baac.or.th/