กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วิสัยทัศน์:

เป็นองค์กรภาครัฐชั้นนำด้านบริการดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ภายในปี 2570 และสร้างพลังขับเคลื่อนธุรกิจไทยให้ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม

พันธกิจ:

 1. พัฒนาระบบทะเบียนธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความสะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว และทันสมัย
 2. สร้างคุณค่าและนวัตกรรมให้บริการข้อมูลธุรกิจ
 3. พัฒนาผู้ประกอบการทุกระดับให้เข้มแข็ง แข่งขันได้
 4. กำกับดูแลและส่งเสริมธุรกิจให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อำนาจหน้าที่:

 1. พัฒนาผู้ประกอบการและสถาบันการค้ำ
 2. ส่งเสริมธุรกิจค้าส่งและค้ำปลีก ธุรกิจบริการ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 3. ดำนการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กฎหมายว่าด้วยการบัญชีกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี กฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้า กฎหมายว่าด้วยหอการค้า และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 4. ให้บริการข้อมูล เอกสารทะเบียนธุรกิจและข้อมูลธุรกิจอื่น และรับรองรำยกำรทำงทะเบียนธุรกิจ
 5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ข้อมูลการติดต่อ:

 • ที่อยู่ : 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
 • เบอร์โทร : 02 528 7600
 • อีเมล : secretary@dbd.go.th
 • เว็บไซต์: https://www.dbd.go.th/