กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

วิสัยทัศน์:

เป็นผู้นำด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภูมิภาคเอเชียภายในปี พ.ศ. 2579

พันธกิจ:

สร้างความยั่งยืนด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานของประเทศเพื่อให้เกิดการผลิตและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

อำนาจหน้าที่:

  1. รับผิดชอบในการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
  2. กำกับการอนุรักษ์พลังงาน จัดหาแหล่งพลังงาน พัฒนาทางเลือกการใช้พลังงานแบบผสมผสานและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงานอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อสนองตอบความต้องการของทุกภาคส่วนอย่างเพียงพอ ด้วยต้นทุนที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

ข้อมูลการติดต่อ:

  • ที่อยู่ : เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  • เบอร์โทร : 02-223-0021-9 , 02-223-2593-9 , 02-222-4102-9
  • อีเมล : webmaster@dede.go.th
  • เว็บไซต์: http://www.dede.go.th