กรมการค้าต่างประเทศ

วิสัยทัศน์:

เป็นหน่วยงานที่บริหารจัดการและอำนวยความสะดวกทางการค้าต่างประเทศด้วยนวัตกรรมดิจิทัลครบวงจร ภายในปี 2565

พันธกิจ:

 1. ยกระดับการอำนวยความสะดวกทางการค้าด้วยนวัตกรรมบริการที่มีประสิทธิภาพ
 2. พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในภูมิภาคและเวทีโลก
 3. ปกป้องและรักษาผลประโยชน์สูงสุดทางการค้า

อำนาจหน้าที่:

 1. ดำเนินการตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. จัดระเบียบการบริการการนำเข้า-ส่งออกสินค้า
 3. ดำเนินการปกป้องและตอบโต้ทางการค้า
 4. แก้ไขปัญหา อุปสรรค ข้อกีดกันทางการค้า
 5. ส่งเสริมและกำกับดูแลมาตรฐานสินค้าส่งออกและนำเข้า
 6. พัฒนาการค้ารูปแบบใหม่และทำการค้าตามนโยบายรัฐบาลและความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
 7. ดำเนินการให้ได้มาและรักษาซึ่งสิทธิประโยชย์ทางการค้า
 8. ปฏิบัติการตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อมูลการติดต่อ:

 • ที่อยู่ : 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
 • เบอร์โทร : 02-528-7500-29
 • อีเมล : dft1385@moc.go.th
 • เว็บไซต์: https://www.dft.go.th/