กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วิสัยทัศน์:

เป็นองค์กรชั้นนำด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในระดับสากล เพื่อให้ประเทศไทยปลอดภัยยั่งยืน

พันธกิจ:

 1. พัฒนาระบบ กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทยและดำเนินการจัดการสาธารณภัย ทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัยให้มีมาตรฐานสากล
 2. บูรณาการความร่วมมีอองค์กร และเครือข่ายด้านการจัดการสาธารณ์ภัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 3. พัฒนาระบบ ทรัพยากร และเครือข่ายให้มีความพร้อมและเพียงพอในการป้องกัน และลดความเสียงจากสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. ศึกษาวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
 5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักให้แก่ทุกภาคส่วน
 6. ช่วยเหลือส่งเคราะห์ผู้ประสบภัยและบรรเทาทกข์ในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย พัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือด์ประสบภัยในเบื้องต้นให้ทั่วถึงและเป็นธรรม
 7. ฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัยให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว และพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม
 8. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับ

อำนาจหน้าที่:

ข้อมูลการติดต่อ:

 • ที่อยู่ : 3/12 ถ.อู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
 • เบอร์โทร : 02-637-3000
 • อีเมล : saraban_center@disaster.go.th
 • เว็บไซต์: https://www.disaster.go.th