องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

วิสัยทัศน์:

“นมแห่งชาติภายในปี 2565” (Being National Milk by 2022) นมแห่งชาติที่ต้องการรวมพลังไทยเป็นหนึ่ง สร้างเกษตรกรรมโคนมยั่งยืน

พันธกิจ:

  1. ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมให้เป็นอาชีพแก่เกษตรกรไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน
  2. พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมนมให้ครบวงจรและมีมูลค่าเพิ่ม
  3. สร้างแหล่งความรู้ด้านกิจการโคนมและอุตสาหกรรมนม
  4. มุ่งบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (HPO) ด้วยหลักธรรมาภิบาล

ข้อมูลการติดต่อ:

  • ที่อยู่ : เลขที่ 101 ถนนย่านพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  • เบอร์โทร : 0-2279-8611-3
  • อีเมล : director@dpo.go.th
  • เว็บไซต์: http://www.dpo.go.th/