สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

วิสัยทัศน์:

เป็น คลังข้อมูลและคลังความรู้ ที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเกิด การบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และถ่ายทอดขยายผลการใช้งานโดยสร้างและพัฒนาเครือข่าย

พันธกิจ:

  1. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเพิ่มประสิทธิภาพคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ
  2. บูรณาการข้อมูล และให้บริการระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำของประเทศ
  3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสารสนเทศทรัพยากรน้ำทั้งในและต่างประเทศ
  4. นำเสนอและถ่ายทอดผลการวิจัยและพัฒนา และส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชนนำไปใช้ประโยชน์

ข้อมูลการติดต่อ:

  • ที่อยู่ : เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  • เบอร์โทร : 02 158 0901
  • อีเมล : Contact@hii.or.th
  • เว็บไซต์: www.hii.or.th