กรมทรัพย์สินทางปัญญา

วิสัยทัศน์:

ยกระดับการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศก้าวสู่ 4.0 ภายในปี 2565

พันธกิจ:

 1. ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
 2. ส่งเสริมการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 3. ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ การบริการจัดการ
 4. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์

อำนาจหน้าที่:

 1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแบบผังของวงจรรวม กฎหมายว่าด้สยการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กฎหมายว่าด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี กฎหมายว่าด้วยความลับทางการค้า กฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า กฎหมายว่าด้วยลิชสิทธิ์ กฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญญา
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตามความตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี
 4. ส่งเสริมการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 5. พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้เปลี่ยนแปลงไป
 6. ดำเนินการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเสริมการใช้สิทธิอย่างเป็นธรรมและสร้างวินัยทางการค้า
 7. ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ การบริหารจัดการ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์
 8. ดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและการอนุญาโตตุลาการด้านทรัพย์สินทางปัญญา
 9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ข้อมูลการติดต่อ:

 • ที่อยู่ : เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
 • เบอร์โทร : 02-528-7010
 • อีเมล : Dipadmin@moc.go.th
 • เว็บไซต์: https://www.ipthailand.go.th/