องค์การสุรา

วิสัยทัศน์:

ผู้นำอุตสาหกรรมเอทิลแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องมุ่งสู่การสร้างคุณค่าให้กับสังคม เพื่อความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ:

  1. วิจัย พัฒนา และผลิตผลิตภัณฑ์เอทิลแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่มีคุณภาพสูง ตอบสนองต่อความต้องการของผลิตภัณฑ์ทั้งในและต่างประเทศ
  2. พัฒนาระบบบริการและการเข้าถึงระบบบริการอย่างมั่นคงและยั่งยืน
  3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศของระบบนิเวศทางธุรกิจ (Business Ecosystem) ทางธุรกิจเอทิลแอลกอฮอล์
  4. พัฒนากระบวนการดำเนินงานให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

อำนาจหน้าที่:

ข้อมูลการติดต่อ:

  • ที่อยู่ : 67 หมู่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110
  • เบอร์โทร : 038-541005
  • อีเมล : info@liquor.or.th
  • เว็บไซต์: https://www.liquor.or.th