องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

วิสัยทัศน์:

องค์กรที่เป็นศูนย์กลางและช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีความโดดเด่น น่าเชื่อถือด้านคุณภาพเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอย่างยั่งยืน

พันธกิจ:

  1. สร้างและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรในระบบออนไลน์ ออฟไลน์ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคเพื่อเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตร
  2. สนับสนุนและส่งเสริมสินค้าเกษตรให้ได้รับความเชื่อถือด้านคุณภาพ
  3. สร้างมาตรฐานแบรนด์ อ.ต.ก.
  4. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรโดยใช้การตลาดนำการผลิต

ข้อมูลการติดต่อ:

  • ที่อยู่ : 101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  • เบอร์โทร : 02-279-2080-9
  • อีเมล : ortorkor@mof.or.th
  • เว็บไซต์: http://www.mof.or.th/