สถาบันอาหาร

วิสัยทัศน์:

เป็นองค์กรนำในการพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารเพื่ออนาคตแห่งอาเซียน

พันธกิจ:

เสนอแนะนโยบายและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารให้กับภาครัฐ พร้อมทั้งชี้นำทิศทางแก่ภาคเอกชน เป็นศูนย์กลางการให้บริการอุตสาหกรรมอาหารที่มีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสทางธุรกิจ เชื่อมโยงผู้ประกอบการออกสู่ตลาดสากล พัฒนาประสิทธิภาพและเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรให้พร้อมรับกับ การเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที

อำนาจหน้าที่:

 1. สำรวจรวบรวมและติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวรวมถึงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารอุตสาหกรรมอาหาร
 2. ส่งเสริมและจัดให้มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหารทั้งในด้านการผลิตการพัฒนารูปแบบการปรับปรุงมาตรฐานและคุณภาพ
 3. ศึกษาวิจัยธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอาหารและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่อรัฐบาล
 4. จัดให้มีการฝึกอบรมและสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรอุตสาหกรรมอาหารทั้งในระดับแรงงานช่างเทคนิคและระดับบริหาร
 5. สนับสนุนหรือจัดให้มีบริการด้านการตรวจการวิเคราะห์การทดสอบและการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร
 6. ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหารแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร
 7. สนับสนุนหรือจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 8. ประสานงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารระหว่างรัฐกับเอกชนและเอกชนกับเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 9. ดำเนินงานให้เกิดความเชื่อมโยงกับงานวิจัยและพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมอาหารของสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้มีการนำผลงานการศึกษามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

ข้อมูลการติดต่อ:

 • ที่อยู่ : 2008 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
 • เบอร์โทร : 02-422-8688
 • อีเมล :
 • เว็บไซต์: https://www.nfi.or.th