สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

วิสัยทัศน์:

อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย อุตสาหกรรมต่อเนื่อง และอุตสาหกรรมชีวภาพ สร้างรายได้ให้เกษตรกรชาวไร่อ้อย และอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศเพิ่มขึ้น

พันธกิจ:

 1. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย การบริหารจัดการและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
 2. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย การบริหารจัดการและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมชีวภาพ ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
 3. พัฒนาองค์กรสู่องค์กรสมรรถนะสูง (การบริการประชาชนและประสิทธิภาพขององค์กร)

อำนาจหน้าที่:

 1. ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยอ้อยและน้ําตาลทรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยอ้อยและน้ําตาลทราย
 3. กําหนด เสนอแนะนโยบาย วิเคราะห์ ชี้นํา เตือนภัย สนับสนุน ประสานการวิจัยพัฒนา และสร้างองค์ความรู้ ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับอ้อย น้ําตาลทราย อุตสาหกรรมต่อเนื่องและอุตสาหกรรมชีวภาพ
 4. เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต การใช้และการจําหน่ายอ้อย น้ําตาลทรายอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และอุตสาหกรรมชีวภาพ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อกําหนดนโยบายในการชี้นําทิศทางการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อย น้ําตาลทราย อุตสาหกรรมต่อเนื่องและอุตสาหกรรมชีวภาพ
 5. ศึกษา วิจัย และพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์อ้อย การบริหารจัดการอ้อย จักรกลการเกษตรการป้องกันโรคและแมลงศัตรูอ้อย ดิน น้ํา ปุ๋ย การนําของเสียจากโรงงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในไร่อ้อย
 6. จัดทําแผนการปลูกและผลิตอ้อยเพื่อใช้ในการผลิตน้ําตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องและแผนการผลิตน้ําตาลทรายเพื่อใช้บริโภคในราชอาณาจักรและส่งออก เสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
 7. รับจดทะเบียนชาวไร่อ้อย หัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย และสถาบันชาวไร่อ้อย รวมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การให้บริการเพื่อรองรับระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และเป็นศูนย์บริการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อบริการประชาชน
 8. จัดทําทะเบียนชาวไร่อ้อยและที่ดินที่ใช้ในการปลูกอ้อย
 9. ทดสอบคุณภาพอ้อยและน้ําตาลทราย
 10. วิจัย พัฒนา และส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ในการผลิตและการใช้ประโยชน์จากอ้อยและน้ําตาลทราย รวมทั้งการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตอ้อย น้ําตาลทรายอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และอุตสาหกรรมชีวภาพ
 11. ส่งเสริม สนับสนุน วิจัย พัฒนาต้นแบบ จัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เชื่อมโยงและสนับสนุนข้อมูล เพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ รวมถึงการผลักดันเป็นวัตถุดิบสําหรับเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรม
 12. ประสานงานกับคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย คณะกรรมการบริหารคณะกรรมการบริหารกองทุน คณะกรรมการอ้อย และคณะกรรมการน้ําตาลทราย
 13. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ
 14. ปฏิบัติงานอื่นตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่และอํานาจของสํานักงานหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ข้อมูลการติดต่อ:

 • ที่อยู่ : 75/6 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 • เบอร์โทร : 02-202-3075
 • อีเมล :
 • เว็บไซต์: http://www.ocsb.go.th