องค์การคลังสินค้า

วิสัยทัศน์:

เป็นองค์กรที่เป็นเลิศ ด้านการบริหารจัดการคลังสินค้า การค้าและบริการสินค้าเกษตร ด้วยความมุ่งมั่นตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ:

 1. เป็นพันธมิตรกับธุรกิจภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของทรัพย์สิน และกิจการขององค์การให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 2. เชื่อมโยงกับเครือข่ายของเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ธุรกิจเอสเอ็มอี เพื่อหาแหล่งผลิตสินค้าพืชผลทางการเกษตรและประมง สินค้าแปรรูป กึ่งแปรรูป OTOP และอื่นๆ เข้าสู่ช่องทางการจัดจำหน่าย
 3. ส่งเสริมและเชื่อมโยงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและตอบสนองต่อความต้องการของตลาด (Demand Side)
 4. มุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้และเชี่ยวชาญ เพื่อเพิ่มทักษะในเชิงพาณิชย์และสินค้าเกษตรผสมผสานประยุกต์ใช้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาเซียน ตรงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

อำนาจหน้าที่:

 1. เป็นพันธมิตรกับธุรกิจภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของทรัพย์สิน และกิจการขององค์การให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 2. เชื่อมโยงกับเครือข่ายของเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ธุรกิจเอสเอ็มอี เพื่อหาแหล่งผลิตสินค้าพืชผลทางการเกษตรและประมง สินค้าแปรรูป กึ่งแปรรูป OTOP และอื่นๆ เข้าสู่ช่องทางการจัดจำหน่าย
 3. ส่งเสริมและเชื่อมโยงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและตอบสนองต่อความต้องการของตลาด (Demand Side)
 4. มุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้และเชี่ยวชาญ เพื่อเพิ่มทักษะในเชิงพาณิชย์และสินค้าเกษตรผสมผสานประยุกต์ใช้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาเซียน ตรงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ข้อมูลการติดต่อ:

 • ที่อยู่ : 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
 • เบอร์โทร : 0-2507-5222, 0-2507-5267
 • อีเมล : pr@pwo.mail.go.th
 • เว็บไซต์: http://www.pwo.co.th/