กรมอุตุนิยมวิทยา

วิสัยทัศน์:

องค์กรสมรรถนะสูงด้านอุตุนิยมวิทยา แจ้งเตือนภัยธรรมชาติ เพื่อคุณภาพและประโยชน์ของสังคม

พันธกิจ:

 1. พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง
 2. พัฒนาข้อมูลและการพยากรณ์ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 3. เตือนภัย ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 4. สร้างมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์และประโยชน์ให้กับสังคม
 5. เสริมสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นงานด้านอุตุนิยมวิทยาและการเตือนภัยให้เป็นที่ยอมรับ

อำนาจหน้าที่:

 1. ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะอากาศ อากาศการบิน และปรากฏการณ์ธรรมชาติ
 2. พยากรณ์อากาศและเตือนภัยที่เกิดจากธรรมชาติอย่างเป็นสากล
 3. ให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวแก่บุคคลทั่วไป และหน่วยงานต่างๆ โดยระบบและเทคนิคที่ทันสมัย
 4. ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยา ภูมิสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา แผ่นดินไหว รังสีโอโซน มลภาวะ และเทคนิควิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง
 5. ร่วมมือ ประสานงาน แลกเปลี่ยนและให้ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวกับ ประชาชนและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว
 7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ข้อมูลการติดต่อ:

 • ที่อยู่ : 4353 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
 • เบอร์โทร : 02-399-4012-4, 0-2399-4566, 0-23994568-74, 0-2399-4578, 0-2399-4580, 0-2398-0225-8
 • อีเมล : weatherman@metnet.go.th
 • เว็บไซต์: www.tmd.go.th