สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

วิสัยทัศน์:

เป็นองค์กรหลักในการชี้นำเศรษฐกิจการค้าไทย เพื่อก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจใหม่ให้เติบโตเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ต่อปี

พันธกิจ:

 1. บูรณาการ จัดทำ และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าแห่งชาติให้มีทิศทางชัดเจนเป็นเอกภาพ ทั้งยุทธศาสตร์รายสินค้า รายประเทศ และการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน
 2. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์ และมาตรการทางการค้าที่สำคัญ เพื่อเสนอแนะนโยบายและมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
 3. จัดทำและพัฒนาเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจการค้า เพื่อสนับสนุนการออกแบบนโยบายและยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการค้าของประเทศ
 4. เป็นศูนย์กลางระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า
 5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

อำนาจหน้าที่:

 1. วางแผน จัดทำ ประสานและบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าแห่งชาติ รวมถึงยุทธศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีทิศทางการค้าที่ชัดเจนและเป็นเอกภาพ
 2. จัดทำและพัฒนาเครื่องมือชี้วัดและพยากรณ์เศรษฐกิจการค้า เพื่อเป็นเครื่องมือประกอบการกำหนดทิศทางและการบริหารด้านเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนการเตือนภัยทางการค้า
 3. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์การค้าการลงทุน เพื่อเสนอแนะประเด็นสำคัญ และกำหนดแนวทางในการสร้างโอกาสและช่องทางการค้าสำหรับภาคเอกชนนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการค้า
 4. วิเคราะห์ และกำหนดกลุ่มสินค้า (sector) ที่สำคัญ เพื่อเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์ภาพรวม ยุทธศาสตร์การค้ารายสินค้า รายตลาด เพื่อให้มีแนวทางการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีขีดความสามารถในการแข่งขันตลอดห่วงโซ่คุณค่า (value chain)
 5. ประสานความร่วมมือและขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์การค้าแห่งชาติ ตลอดจนการติดตามผลการดำเนินงานด้านการค้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 6. เป็นศูนย์กลางระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า และพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัย รวมถึงสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกิจการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนเผยแพร่และให้คำปรึกษาด้านข้อมูล
 7. ทำหน้าเป็นเลขานุการคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) และคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าแห่งชาติ (คคช.)
 8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ข้อมูลการติดต่อ:

 • ที่อยู่ : 563ถนน นนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัด นนทบุรี 11000
 • เบอร์โทร : 02-507-7895
 • อีเมล : tpso.sl@moc.go.th
 • เว็บไซต์: http://www.tpso.moc.go.th/