พบ 2 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รูปแบบ: api

กรองผลลัพธ์
  • ข้อมูลนิติบุคคล 3 recent views

    ข้อมูลนิติบุคคลเป็นชุดข้อมูลของธุรกิจที่จดทะเบียนนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทั้งนี้ ธุรกิจมีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูลของ...
    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 21 กุมภาพันธ์ 2565
  • ข้อมูลงบการเงิน 2 recent views

    เป็นข้อมูลทางบัญชีที่แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานของกิจการ การเปลี่ยนแปลงของเงินสดและส่วนของผู้ถือหุ้น...
    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 21 กุมภาพันธ์ 2565