พบ 9 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แท็ค: เศรษฐกิจอุตสาหกรรม

กรองผลลัพธ์
 • ดัชนีอัตราส่วนสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง 1 recent views

  ดัชนีอัตราส่วนสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง (Inventory Ratio Index) วัดการเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนระหว่างปริมาณสินค้าสำเร็จรูปคงคลังกับปริมาณการส่งสินค้า...
  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 27 กันยายน 2565
 • ดัชนีการส่งสินค้า 3 recent views

  ดัชนีการส่งสินค้า (Shipment Index) วัดการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการส่งสินค้าอุตสาหกรรม (ยอดจำหน่าย) ในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ บ่งชี้ระดับความต้องการสินค้าอุตสาหกรรมในตลาด...
  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 27 กันยายน 2565
 • ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง 1 recent views

  ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง (Finished Goods Inventory Index) วัดแนวโน้มของระดับสินค้าสำเร็จรูปคงคลังของโรงงาน...
  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 27 กันยายน 2565
 • ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (ถ่วงน้ำหนักมูลค่าเพิ่ม) 8 recent views

  ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (Production Index) วัดการเปลี่ยนแปลงของปริมาณผลผลิตอุตสาหกรรมในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไร...
  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 27 กันยายน 2565
 • ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (ถ่วงน้ำหนักมูลค่าผลผลิต) 1 recent views

  ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (Production Index) วัดการเปลี่ยนแปลงของปริมาณผลผลิตอุตสาหกรรมในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไร...
  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 27 กันยายน 2565
 • ข้อมูลสถิติอุตสาหกรรมรายเดือน 1 recent views

  1) ข้อมูลสถิติอุตสาหกรรมรายเดือน ได้จากการการสำรวจ จัดเก็บ ติดตามแบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.8) โดยผู้ประกอบการกรอกข้อมูลส่งภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป...
  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 27 กันยายน 2565
 • ดัชนีแรงงานอุตสาหกรรม 2 recent views

  ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม (Labor Input Index) วัดชั่วโมงการทำงานโดยเปรียบเทียบกับปีฐานว่ามีทิศทางอย่างไร ซึ่งจะช่วยให้เห็นแนวโน้มการจ้างงานในแต่ละอุตสาหกรรม
  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 27 กันยายน 2565
 • อัตราการใช้กำลังการผลิต 1 recent views

  อัตราการใช้กำลังการผลิต ( Capacity Utilization Rate) เป็นเครื่องชี้ระดับการผลิตของภาคอุตสาหกรรม โดยเปรียบเทียบการผลิตจริงกับกำลังการผลิตสูงสุดหรือศักยภาพของเครื่องจักร...
  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 27 กันยายน 2565
 • ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม 1 recent views

  ดัชนีผลิตภาพแรงงาน (Labor Productive Index) เป็นอัตราส่วนของดัชนีผลผลิต และดัชนีแรงงานซึ่งจะชี้ถึงทิศทางของผลิตภาพของแรงงานว่าในระยะเวลาที่เท่ากันนั้น...
  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 8 มิถุนายน 2565