ดัชนีอัตราส่วนสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง

ดัชนีอัตราส่วนสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง (Inventory Ratio Index) วัดการเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนระหว่างปริมาณสินค้าสำเร็จรูปคงคลังกับปริมาณการส่งสินค้า ว่าผู้ผลิตสามารถปรับการผลิตตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้ดีขึ้นหรือไม่ โดยความสำคัญของอุตสาหกรรมแต่ละกลุ่มแตกต่างกันตามสัดส่วนค่าถ่วงน้ำหนักของแต่ละอุตสาหกรรม

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
* อีเมลผู้ติดต่อ mpi_index@oie.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Database
  • อื่นๆ
XLSX
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไมีมีเงื่อนไข
URL http://www.oie.go.th/assets/portals/1/fileups/2/files/Industrial%20index/indexes/month/Invratio.xlsx
ภาษาที่ใช้
  • ไทย
  • อังกฤษ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 30 พฤษภาคม 2565
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 29 กุมภาพันธ์ 2543
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2543
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2565
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ผลิตภัณฑ์
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ดัชนี
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) หน่วย
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ใช้สูตรลาสแปร์ โดยนำข้อมูลสถิติรายสินค้าที่ได้มาหาผลรวมของผลหารปริมาณสินค้าคงคลังสำเร็จรูปของกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ณ เวลาปัจจุบัน หารด้วยปริมาณการส่งสินค้าของกลุ่มอุตสาหกรรม ณ เวลาปัจจุบัน และผลหารของปริมาณสินค้าสำเร็จรูปคงคลังของกลุ่มอุตสาหกรรมในปีฐาน หารด้วยปริมาณการส่งสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรม ในปีฐาน คูณด้วยสัดส่วนค่าถ่วงน้ำหนักมูลค่าสินค้าสำเร็จรูปคงคลังของกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมในปีฐานการคำนวน แล้วคูณ 100
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) TSIC
สถิติทางการ
สร้างในระบบเมื่อ 8 มิถุนายน 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 27 กันยายน 2565