ผลงานจัดที่ดินย้อนหลัง 6 ปี (ปี 2559-2564)

การจัดทำข้อมูลตามกระบวนการจัดที่ดินรัฐจนถึงการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ในช่วงแต่ละปีงบประมาณ 6 ปี ย้อนหลัง

ข้อมูลและทรัพยากร

This dataset has no data

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
สถิติทั่วไป
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มวิชาการและแผนงานจัดที่ดิน สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน (สจก.)
* อีเมลผู้ติดต่อ Landacq@alro.go.th
* วัตถุประสงค์ อื่นๆ
เพื่อใช้ในการวางแผนและติดตามผลการดำเนินงานของงานจัดที่ดินรัฐในแต่ละจังหวัดและภาพรวมของทั้งประเทศในแต่ละปีงบประมาณ
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
* แหล่งที่มา ข้อมูลจากระบบALRO LAND และการรายงานข้อมูลของกลุ่มติดตามและประเมินผล ณ วันที่ 30 กันยายน
* รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล อื่นๆ
DGA Open Government License
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
URL https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_DOHBsEa77WA23m282xW10pQ64q_JBF8/edit?rtpof=true&sd=true
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 20 กรกฎาคม 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 20 กรกฎาคม 2565
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2566