กฎกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยการแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2544

กฎกระทรวงอุตสาหก"กฎกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยการแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2544 ให้ไว้ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2544 สรุปใจความสำคัญ ดังนี้ 1) ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2538) 2) ให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 หรือ 3 ตามมาตราที่ 7 แห่ง พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 แจ้งข้อมูลที่จำเป็น ดังนี้ต่อไปนี้ (1) แจ้งข้อมูลรายเดือนตามแบบ ร.ง.8 (2) แจ้งข้อมูลรายปี ตามแบบ ร.ง.9 3) การแจ้งข้อมูลตามข้อ 2) ให้กระทำตามที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประกาศกำหนด" รรม ว่าด้วยการแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2544

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
กฎกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยการแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2544
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
* อีเมลผู้ติดต่อ mpi_index@oie.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ตามเวลาจริง
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) ไม่มี
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มีเงื่อนไข
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ อื่นๆ
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม, กรมโรงงานอุตสาหกรรม
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ
URL https://www.oie.go.th/view/1/กำหนดแบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน/TH-TH
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 18 ตุลาคม 2544
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 18 ตุลาคม 2544
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างในระบบเมื่อ 8 มิถุนายน 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 8 มิถุนายน 2565