พบ 14 ชุดข้อมูล

แท็ค: ร.ง.8

กรองผลลัพธ์
 • ดัชนีอัตราส่วนสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง 5 recent views

  ดัชนีอัตราส่วนสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง (Inventory Ratio Index) วัดการเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนระหว่างปริมาณสินค้าสำเร็จรูปคงคลังกับปริมาณการส่งสินค้า...
  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 27 กันยายน 2565
 • ดัชนีการส่งสินค้า 3 recent views

  ดัชนีการส่งสินค้า (Shipment Index) วัดการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการส่งสินค้าอุตสาหกรรม (ยอดจำหน่าย) ในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ บ่งชี้ระดับความต้องการสินค้าอุตสาหกรรมในตลาด...
  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 27 กันยายน 2565
 • ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง 4 recent views

  ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง (Finished Goods Inventory Index) วัดแนวโน้มของระดับสินค้าสำเร็จรูปคงคลังของโรงงาน...
  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 27 กันยายน 2565
 • ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (ถ่วงน้ำหนักมูลค่าเพิ่ม) 10 recent views

  ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (Production Index) วัดการเปลี่ยนแปลงของปริมาณผลผลิตอุตสาหกรรมในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไร...
  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 27 กันยายน 2565
 • ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (ถ่วงน้ำหนักมูลค่าผลผลิต) 2 recent views

  ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (Production Index) วัดการเปลี่ยนแปลงของปริมาณผลผลิตอุตสาหกรรมในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไร...
  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 27 กันยายน 2565
 • ข้อมูลสถิติอุตสาหกรรมรายเดือน 4 recent views

  1) ข้อมูลสถิติอุตสาหกรรมรายเดือน ได้จากการการสำรวจ จัดเก็บ ติดตามแบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.8) โดยผู้ประกอบการกรอกข้อมูลส่งภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป...
  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 27 กันยายน 2565
 • ดัชนีแรงงานอุตสาหกรรม 2 recent views

  ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม (Labor Input Index) วัดชั่วโมงการทำงานโดยเปรียบเทียบกับปีฐานว่ามีทิศทางอย่างไร ซึ่งจะช่วยให้เห็นแนวโน้มการจ้างงานในแต่ละอุตสาหกรรม
  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 27 กันยายน 2565
 • อัตราการใช้กำลังการผลิต 7 recent views

  อัตราการใช้กำลังการผลิต ( Capacity Utilization Rate) เป็นเครื่องชี้ระดับการผลิตของภาคอุตสาหกรรม โดยเปรียบเทียบการผลิตจริงกับกำลังการผลิตสูงสุดหรือศักยภาพของเครื่องจักร...
  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 27 กันยายน 2565
 • ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง การแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน พ.... 5 recent views

  ประกาศสำนักงาน"ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง การแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560 สรุปใจความสำคัญ ดังนี้ 1)...
  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 8 มิถุนายน 2565
 • ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดแบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2562 7 recent views

  ประกาศกระทประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดแบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 มีใจความสำคัญคือ กำหนดแบบแจ้งข้อมูลรายเดือน (ร.ง.8)...
  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 8 มิถุนายน 2565
 • ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม 3 recent views

  ดัชนีผลิตภาพแรงงาน (Labor Productive Index) เป็นอัตราส่วนของดัชนีผลผลิต และดัชนีแรงงานซึ่งจะชี้ถึงทิศทางของผลิตภาพของแรงงานว่าในระยะเวลาที่เท่ากันนั้น...
  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 8 มิถุนายน 2565
 • แบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานรายเดือน (ร.ง.8) 96 recent views

  แบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานรายเดือน (ร.ง.8)
  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 8 มิถุนายน 2565
 • กฎกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยการแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2544 5 recent views

  กฎกระทรวงอุตสาหก"กฎกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยการแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2544 ให้ไว้ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2544 สรุปใจความสำคัญ ดังนี้ 1) ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ....
  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 8 มิถุนายน 2565
 • คู่มือการกรอกแบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานรายเดือน (ร.ง.8) 8 recent views

  คู่มือการกรอกแบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานรายเดือน (ร.ง.8) จะครอบคลุมข้อมูลทั้งหมดที่จะนำไปจัดทำดัชนีอุตสาหกรรมและการวิเคราะห์สถานการณ์อุตสาหกรรม ข้อคำถามจะต้องชัดเจน...
  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 8 มิถุนายน 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).