ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง การแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน"ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง การแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560 สรุปใจความสำคัญ ดังนี้ 1) ยกเลิกประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 2) ช่องทางการยื่นแบบแจ้งข้อมูลรายเดือน (ร.ง.8) ได้แก่ 2.1) ทางไปรษณีย์ 2.2) ทางโทรสาร 2.3) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และผ่านระบบกรอกข้อมูลออนไลน์ (i-industry) 3) ช่องทางการยื่นแบบแจ้งข้อมูลรายปี (ร.ง.9) ได้แก่ 3.1) ทางไปรษณีย์ 3.2) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และผ่านระบบกรอกข้อมูลออนไลน์ (i-industry)" เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง การแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2562

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง การแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2562
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (กส.)
* อีเมลผู้ติดต่อ mpi_index@oie.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ตามเวลาจริง
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) ไม่มี
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มีเงื่อนไข
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ อื่นๆ
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
URL https://www.oie.go.th/view/1/กำหนดแบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน/TH-TH
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 17 มิถุนายน 2545
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 20 กันยายน 2562
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างในระบบเมื่อ 8 มิถุนายน 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 8 มิถุนายน 2565