คู่มือการกรอกแบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานรายเดือน (ร.ง.8)

คู่มือการกรอกแบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานรายเดือน (ร.ง.8) จะครอบคลุมข้อมูลทั้งหมดที่จะนำไปจัดทำดัชนีอุตสาหกรรมและการวิเคราะห์สถานการณ์อุตสาหกรรม ข้อคำถามจะต้องชัดเจน ไม่กำกวมเข้าใจง่าย โดยแยกตามประเภทอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วยข้อถาม ดังนี้ 1. ข้อมูลทั่วไปโรงงาน - ชื่อ ที่อยู่ โรงงาน - ประเภทอุตสาหกรรม - ชื่อผู้กรอก 2. ปริมาณสินค้าสำเร็จรูป (จำนวน) - สินค้าคงคลัง - ปริมาณการผลิต - สินค้ารับมา - ปริมาณการจำหน่าย - สินค้าคงคลัง ณ ปลายเดือน - กำลังการผลิตต่อเดือน 3. มูลค่าจำหน่ายสินค้าสำเร็จรูป (พันบาท) 4 แรงงาน 5. วัตถุดิบและสารเคมีที่ใช้ในการประกอบกิจการ 6. ผลพลอยได้ 7. สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว/ตะกรันและกากของเสีย 8. รายละเอียดเกี่ยวกับสาธารณูปโภคที่ใช้ในการประกอบกิจการ 9. ความเห็นต่อภาวะธุรกิจ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
คู่มือการกรอกแบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานรายเดือน (ร.ง.8)
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
* อีเมลผู้ติดต่อ mpi_index@oie.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ตามเวลาจริง
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) ไม่มี
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ตำบล
* แหล่งที่มา กระทรวงอุตสาหกรรม
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Text
  • PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มีเงื่อนไข
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ อื่นๆ
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่, สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ
URL http://www.oie.go.th/assets/portals/1/files/attachment/manual_survey8.pdf
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 17 มิถุนายน 2545
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 30 กันยายน 2562
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างในระบบเมื่อ 8 มิถุนายน 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 8 มิถุนายน 2565