พบ 14 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมทรัพยากรน้ำ ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน กลุ่ม: แหล่งน้ำและการชลประทาน

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).