ข้อมูล API ด้านข้อมูลพยากรณ์ดัชนี

ข้อมูลพยากรณ์ดัชนีซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลพยากรณ์ดัชนีปริมาณน้ำตาล , ข้อมูลพยากรณ์ดัชนีพื้นที่ปลูกอ้อย , ข้อมูลพยากรณ์ดัชนีปริมาณไฟฟ้าที่ได้จากใบอ้อย , ข้อมูลพยากรณ์ดัชนีผลผลิตอ้อยต่อพื้นที่ , ข้อมูลพยากรณ์ดัชนีราคาน้ำตาลในประเทศ (ระดับประเทศ) , ข้อมูลพยากรณ์ดัชนีปริมาณอ้อยไฟไหม้ , ข้อมูลพยากรณ์ดัชนีกากน้ำตาล

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ข้อมูลด้าน API
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
* อีเมลผู้ติดต่อ itcenter@ocsb.go.th
* วัตถุประสงค์
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 16 สิงหาคม 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 16 สิงหาคม 2565
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างในระบบเมื่อ 12 กันยายน 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 12 กันยายน 2565