C10.4.7 ข้อมูลพยากรณ์อากาศ 7 วัน พื้นที่ท่องเที่ยว

จัดทำอินโฟกราฟิกข่าวพยากรณ์อากาศ 7 วัน พื้นที่จังหวัดท่องเที่ยว ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลหลากหลายประเภท
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ นายโสฬส สวัสดิรักษา
* อีเมลผู้ติดต่อ ssorot@gmail.com
* วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • อื่นๆ
ให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, นำข้อมูลไปใช้วางแผนงานต่างๆ
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล วัน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) ทุกวันจันทร์ วันศุกร์
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ภาค
* แหล่งที่มา กองพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กรมอุตุนิยมวิทยา
* รูปแบบการเก็บข้อมูล Image
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่
URL http://www.rnd.tmd.go.th/img/tourism9provinces/Slide4.PNG 1-4
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2 ธันวาคม 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 18 ตุลาคม 2564
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 8 มิถุนายน 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 8 มิถุนายน 2565