C10.4.9 ข้อมูลพยากรณ์ค่าดัชนีความร้อนรายวัน

พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อน ตามวิธีการ Steadman's Equation และจัดทำแผนที่เตือนภัยรายวัน

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลหลากหลายประเภท
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ นายโสฬส สวัสดิรักษา นางสาวปวภทร ภัณฑิราวุฒิ
* อีเมลผู้ติดต่อ ssorot@gmail.com
* วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • อื่นๆ
ให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, นำข้อมูลไปใช้วางแผนงานต่างๆ
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล วัน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา ระบบบริหารจัดการข้อมูลอุตุนิยมวิทยา CDMS กรมอุตุนิยมวิทยา กรมอนามัย
* รูปแบบการเก็บข้อมูล Image
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่
URL http://www.rnd.tmd.go.th/heatindexanalysis/img/HeatindexImg/model_output.xlsx.png
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 ตุลาคม 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 18 ตุลาคม 2564
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 8 มิถุนายน 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 8 มิถุนายน 2565