C6.9.1.1 ข้อมูลรายงานข้อมูลตรวจอากาศเพื่อการบินด้วยเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ

รายงานการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ของเรดาร์ตรวจอากาศสุวรรณภูมิ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลหลากหลายประเภท
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ นางทิตยา พงษ์พัฒน์
* อีเมลผู้ติดต่อ aeromet.tmd.go.th@gmail.com
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ตำบล
* แหล่งที่มา เรดาร์ตรวจอากาศสุวรรณภูมิ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล Image
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
ส่วนตรวจและเฝ้าระวังอากาศการบินด้วยเครื่องมือพิเศษ (ฝพ.)
URL https://weather.tmd.go.th/svp120.php , https://weather.tmd.go.th/svp240.php
ภาษาที่ใช้
  • ไทย
  • อังกฤษ
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 มกราคม 2550
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 20 ตุลาคม 2564
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 8 มิถุนายน 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 8 มิถุนายน 2565