สถิติอุทกภัยรายหมู่บ้าน

จำนวนสถิติข้อมูลอุทกภัยรายหมู่บ้านจำแนกตามจำนวนครั้งที่เกิดในรอบปี ตั้งแต่ปี 2558 - 2563

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
* อีเมลผู้ติดต่อ ddpm.doc@gmail.com
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ หมู่บ้าน
* แหล่งที่มา ผลการสำรวจข้อมูลจากจังหวัดแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Database
  • XLS
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL http://wbi.disaster.go.th:9300/bi/?perspective=authoring&pathRef=.public_folders%2FDPM_WATER%2FEFORM%2F%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2&id=i1AA3709F3D124A7F98B008EB6A4CF7D4&objRef=i1AA3709F3D124A7F98B008EB6A4CF7D4&type=report&format=HTML&Download=false&prompt=false&action=run&promptParameters=%5B%7B%22name%22%3A%22E_Date%22%2C%22value%22%3A%5B%7B%22use%22%3A%222020-05-13T00%3A00%3A00.000%22%7D%5D%7D%2C%7B%22name%22%3A%22S_Date%22%2C%22value%22%3A%5B%7B%22use%22%3A%222020-01-01T00%3A00%3A00.000%22%7D%5D%7D%2C%7B%22name%22%3A%22Province%22%2C%22value%22%3A%5B%5D%7D%5D&cmProperties%5Bid%5D=i1AA3709F3D124A7F98B008EB6A4CF7D4&rsFinalRunOptions%5Bformat%5D=HTML&rsFinalRunOptions%5BDownload%5D=false&UIProfile=Titan
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) พ.ศ.2558
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) พ.ศ.2563
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) อื่นๆ
จำนวนครั้ง/เปอร์เซ็น
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) จำนวนครั้งต่อปี
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
สถิติทางการ ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 26 มกราคม 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 26 มกราคม 2566