ข้อมูลลิขสิทธิ์ค้นหาตามคำค้น

ลิขสิทธิ์คือสิทธิที่กฎหมายรองรับให้กับผู้สร้างสรรค์ การทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ต้นเองได้ทำขึ้น ประกอบด้วย สิทธิที่จะสามารถทำซ้ำ ดัดแปลง หรือนำออกโฆษณา ไม่ว่างรูปลักษณะใด หรือวิธีใด รวมทั้งอนุญาตให้ผู้อื่นสามารถนำไป กระทำการเหล่านั้นต่อได้อีกด้วย ซึ่งการค้าหาข้อมูลลิขสิทธิ์จะใช้ในการเปรียบเทียบกับสิ่งประดิษฐ์ของตน ว่ามีความแตกต่างมากพอที่จะนำไปจดลิขสิทธิ์ใหม่หรือไม่ รวมไปถึงสามารถใช้ในการค้นหาเจ้าของหรือผู้สร้างสรรค์ลิขสิทธิ์เก่า ๆ เพื่อติดต่อนำไปใช้งานได้อีกด้วย

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog
* ชื่อผู้ติดต่อ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
* อีเมลผู้ติดต่อ nabc@gmail.com
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา ไม่ทราบ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล อื่นๆ
อื่นๆ
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล other-at
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
URL https://data.moc.go.th/OpenData/CopyrightDetailsByKeyword
ภาษาที่ใช้
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 6 มกราคม 2564
  วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 6 มกราคม 2564
  ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2021
  ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2021
  การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   สถิติทางการ
   สร้างในระบบเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2565
   ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2565