ขอบเขตพื้นที่ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11

กรมทรัพยากรน้ำ ขอกำหนด URL ในการเข้าถึงข้อมูลขอบเขตพื้นที่ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11 ที่จะทำการอัพเดทข้อมูลคือ http://ckan.dwr.go.th/dataset/dwr_51_04 ทั้งนี้กรมทรัพยากรน้ำจะทำการอัพเดทข้อมูลที่ Website แหล่งเดียว ผู้ใช้ข้อมูลพึงยึดถือ URL เหล่านี้ในการติดตามเชื่อมต่อเข้อมูลไว้ใช้งาน

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ
* อีเมลผู้ติดต่อ saraban0603@dwr.mail.go.th
* วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
* แหล่งที่มา การแบ่งพื้นที่ตามภารกิจกรมทรัพยากรน้ำ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล Shapefile
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL https://webgis.dwr.go.th/downloads?CateID=t2v2
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 14 มีนาคม 2565
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 14 มีนาคม 2565
ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) ชั้นข้อมูลขอบเขตการปกครอง
มาตราส่วน (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 1:50,000
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันตก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 537824
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันออก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 1127816.437
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศเหนือ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 2024244
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศใต้ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 770217
ความถูกต้องของตำแหน่ง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ)
เวลาอ้างอิง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 2565-03-14 00:00:00
วันที่เผยแพร่ข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 14 มีนาคม 2565
สร้างในระบบเมื่อ 8 กันยายน 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 8 กันยายน 2565