S13.8.1 ข้อมูลคู่มือนักศึกษาฝึกงาน

คู่มือสำหรับการฝึกงานนักศึกษาฝึกงานจากสถาบันการศึกษาภายนอกที่เข้ารับการฝึกงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกรมอุตุนิยมวิทยา

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
คู่มือ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ วนิดา ทุมมัย
* อีเมลผู้ติดต่อ institute@metnet.tmd.go.th
* วัตถุประสงค์ อื่นๆ
ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับนักศึกษาฝึกงานและผู้สอนงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา กรมอุตุนิยมวิทยา
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
ข้อมูล คู่มือ
URL http://intranet.tmd.go.th/intranet/tmdinstitute/inst_documents.php?Group=11&Type=111
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 ตุลาคม 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 18 มิถุนายน 2564
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 8 มิถุนายน 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 8 มิถุนายน 2565