พบ 2 ชุดข้อมูล

แท็ค: หมู่บ้าน

กรองผลลัพธ์
  • สถิติภัยแล้งรายหมู่บ้าน 3 recent views

    จำนวนสถิติข้อมูลภัยแล้งรายหมู่บ้านจำแนกตามจำนวนครั้งที่เกิดในรอบปี ตั้งแต่ปี 2558 - 2563
    กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 26 มกราคม 2566
  • สถิติอุทกภัยรายหมู่บ้าน 5 recent views

    จำนวนสถิติข้อมูลอุทกภัยรายหมู่บ้านจำแนกตามจำนวนครั้งที่เกิดในรอบปี ตั้งแต่ปี 2558 - 2563
    กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 26 มกราคม 2566