พบ 16 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมพัฒนาที่ดิน สัญญาอนุญาต: Open Data Common

กรองผลลัพธ์
 • ข้อมูลพื้นที่แล้งซ้ำซาก 9 recent views

  พื้นที่แล้งซ้ำซาก เป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่เฉพาะพื้นที่ทำการเกษตร โดยข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยในคาดเวลา 30 ปี...
  กรมพัฒนาที่ดิน 13 กันยายน 2565
 • ข้อมูลการบริการวัสดุการเกษตร 5 recent views

  ข้อมูลบริการวัสดุการเกษตร เก็บข้อมูลประชาชน ที่ขอรับบริการวัสดุการเกษตร จากกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งเจ้าหน้าที่อ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชนผู้มาขอรับบริการ โดยใช้...
  กรมพัฒนาที่ดิน 13 กันยายน 2565
 • ข้อมูลกลุ่มชุดดิน 5 recent views

  ข้อมูลกลุ่มชุดดินเป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ จำแนก และทำแผนที่ดินในขนาดมาตราส่วน 1:25,000 โดยมีหน่วยแผนที่ในระดับกลุ่มชุดดิน ทั้งหมด 62 กลุ่มชุดดิน เป็นฐานข้อมูลดินในระดับกว้าง...
  กรมพัฒนาที่ดิน 13 กันยายน 2565
 • ข้อมูลแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 27 recent views

  ข้อมูลแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน เป็น ข้อมูลการขุดสระน้ำในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการบรรเทาสภาพปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำ...
  กรมพัฒนาที่ดิน 13 กันยายน 2565
 • ข้อมูลเขตความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ 57 recent views

  ข้อมูลเขตความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจเป็นข้อมูลการจัดเขตเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ 13 ชนิด (ข้าว อ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน เงาะ ทุเรียน...
  กรมพัฒนาที่ดิน 13 กันยายน 2565
 • ข้อมูลแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ 6 recent views

  ระบบนี้จัดทำขึ้นเพื่อบันทึกและแสดงข้อมูลความก้าวหน้าของการดำเนินการก่อสร้างแหล่งน้ำในพื้นที่ต่าง ๆ การบันทึกข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ในส่วนของการบันทึกข้อมูลเริ่มต้น...
  กรมพัฒนาที่ดิน 13 กันยายน 2565
 • ข้อมูลป่าไม้ถาวร 151 recent views

  ป่าไม้ถาวร คือ พื้นที่ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2504 ให้รักษาไว้เป็นพื้นที่ป่าไม้แล้ว ต่อจากนั้นได้มีการสำรวจหาข้อมูลเกี่ยวกับดินการถือครอง...
  กรมพัฒนาที่ดิน 13 กันยายน 2565
 • ข้อมูลการชะล้างพังทลายดิน 4 recent views

  พื้นที่เกษตรเสี่ยงดินโคลนถล่ม เป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยสมาการการสูญเสียดิน A = RKLSCPข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย -ข้อมูลดิน...
  กรมพัฒนาที่ดิน 13 กันยายน 2565
 • ข้อมูลบัตรดินดี (ID Din Dee) 10 recent views

  ระบบนี้จัดทำขึ้นเพื่อจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรผู้ถือบัตรดินดี ได้แก่ ประวัติเกษตรกร ประวัติการใช้ที่ดินและการจัดการดิน คำแนะนำการจัดการดิน ผลวิเคราะห์ดิน ฯลฯ...
  กรมพัฒนาที่ดิน 13 กันยายน 2565
 • ข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก 14 recent views

  พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก เป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย ปริมาณน้ำฝนรายเดือนเฉลี่ย 30 ปี พื้นที่น้ำท่วมในอดีตย้อนหลัง...
  กรมพัฒนาที่ดิน 13 กันยายน 2565
 • ข้อมูลวิเคราะห์ดิน 5 recent views

  ฐานข้อมูลนี้แสดงข้อมูลผู้ส่ง รายงานผลวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ ของเกษตรกร รวบรวมโดยสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน และสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 (กลุ่มวิเคราะห์ดิน)...
  กรมพัฒนาที่ดิน 13 กันยายน 2565
 • ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดดินถล่ม 10 recent views

  พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม เป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย เนื้อดินความลึกของดิน ธรณีวิทยา สถิติการเกิดดินถล่ม...
  กรมพัฒนาที่ดิน 13 กันยายน 2565
 • กรมพัฒนาที่ดิน 13 กันยายน 2565
 • ข้อมูลชุดดิน 49 recent views

  ข้อมูลชุดดิน เป็นการสำรวจ จำแนกดิน และจัดทำแผนที่ทรัพยากรดิน โดยมีหน่วยแผนที่อยู่ในระดับชุดดิน (Soil series) ซึ่งเป็นการจำแนกดินขั้นต่ำสุดในการจำแนกดินระบบอนุกรมวิธานดิน (Soil...
  กรมพัฒนาที่ดิน 13 กันยายน 2565
 • ข้อมูลหมอดินอาสา 8 recent views

  เป็นระบบฐานข้อมูลสำหรับรวบรวมข้อมูลหมอดินอาสาทั่วประเทศ และเพื่อสร้างเครือข่ายของกรมฯ สนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรฯต่อไป
  กรมพัฒนาที่ดิน 13 กันยายน 2565
 • ข้อมูลการใช้ที่ดิน 18 recent views

  ข้อมูลการใช้ที่ดินเป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ จำแนกสภาพการใช้ที่ดินปัจจุบัน (Present Land Use) ใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน รายละเอียดข้อมูล (Attribute...
  กรมพัฒนาที่ดิน 13 กันยายน 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).